URH-OB 2016 . log programok.

Result created at 2016-10-04/14:15:54 with "URH-OB by HG5BVK (2016-09-25)"

Logozó programok
Hivójel Program
HA0HO UcxLog 7.54
HA1WD UcxLog 6.84
HA1ZN UcxLog 7.63
HA2MJ converted from VHFCTEST v3.0f by S53WW
HA3KHB UcxLog 6.84
HA5FM UcxLog 7.43
HA5HY UcxLog 7.60
HA5KAW UcxLog 6.84
HA6PJ/P generated with "EDItor by HG5BVK"
HA6W UcxLog 7.64
HA7NS generated with "EDItor by HG5BVK"
HA8XI converted from VHFCtest4Win ver 1.0 build 50 by S52AA
HG5BVK generated with "Contest by HG5BVK" Owner: HG5BVK
HG6N DXLog.net v2.1.8 by 9A5K
HG6Z TUCNAK-linux ver. 4.07
HG7F UcxLog 7.63