Logozó programok

RH-OB 2016/HG1Z statisztika.

Result created at 2016-10-04/14:26:07 with "URH-OB by HG5BVK (2016-09-25)"


HG1Z_all ok


HG1Z-ph ok


HG1Z-cw ok


HG1Z-mixed-ph ok


 HG1Z-mixed-cw ok


HG1Z statisztika