Logozó programok

RH-OB 2016/HG5Z statisztika.

Result created at 2016-10-04/14:26:07 with "URH-OB by HG5BVK (2016-09-25)"


HG5Z_all ok


HG5Z-ph ok


HG5Z-cw ok


HG5Z-mixed-ph ok


 HG5Z-mixed-cw ok


HG5Z statisztika